Home / naslovnica / Služba Vojne policije iz OS RH izdvojena u MORH te se zove Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

Služba Vojne policije iz OS RH izdvojena u MORH te se zove Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

Služba Vojne policije iz OS RH izdvojena u MORH te se zove Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove

načelnici odjela / službe :

general pukovnik Mate Laušić

brigadir Ivan Jurić ( danas brigadni general)

brigadir Vlado Kovačević

brigadir Tihomir Zebec

brigadir Vlado Kovačević / sadašnji Načelnik Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove

NN 2/2017, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 63. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16), članka 41. stavka 1. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 93/16 i 104/16) i članka 29. stavka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 104/16), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2016. godine donijela

UREDBU O UNUTARNJEM USTROJSTVU MINISTARSTVA OBRANE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom uređuje se unutarnje ustrojstvo Ministarstva obrane (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u sastavu Ministarstva, njihov djelokrug, način upravljanja tim jedinicama, način planiranja poslova, radno vrijeme, okvirni broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba, kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad Ministarstva.

(2) Pojmovi (izrazi) koji se u ovoj Uredbi koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Članak 2.

Unutarnje ustrojstvo, upravljanje, kao i potreban broj državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno i učinkovito obavljati upravne i druge stručne poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga.

UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG

Članak 3.

(1) Za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva ustrojavaju se sljedeće ustrojstvene jedinice:

 1. Kabinet ministra
 2. Glavno tajništvo
 3. Samostalna služba za vojni zračni i pomorski promet
 4. Samostalna služba za odnose s javnošću i izdavaštvo
 5. Samostalni sektor za postupke javne nabave
 6. Samostalni sektor za informacijske i komunikacijske sustave
 7. Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove
 8. Uprava za obrambenu politiku
 9. Uprava za ljudske potencijale
 10. Uprava za materijalne resurse
 11. Uprava za proračun i financije
 12. Samostalna služba za upravljanje projektima
 13. Inspektorat obrane
 14. Vojnostegovni sud
 15. Samostalna služba za unutarnju reviziju
 16. Samostalni odjel za protokol
 17. Samostalni odjel za potporu Vojnom ordinarijatu u Repub­lici Hrvatskoj.

SAMOSTALNI SEKTOR ZA VOJNOPOLICIJSKE POSLOVE

Članak 50.

(1) Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove ustrojstvena je jedinica Ministarstva koja obavlja stručne i upravne poslove vezane za jedinstveno upravljanje, stručno vođenje i nadzor nad vojnom policijom u Ministarstvu i Oružanim snagama u provođenju vojnopolicijskih poslova u području kriminalističkog istraživanja, poslova koje obavlja u skladu s ovlastima iz Zakona obrani i Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te poslova koji se odnose na vojnopolicijske evidencije i analitiku. Prati i analizira stanje, kretanje i pojave koje pogoduju nastanku kriminaliteta u Ministarstvu i Oružanim snagama, predlaže preventivne mjere s ciljem sprječavanja protupravnih i kriminalnih pojava i događaja u Ministarstvu i Oružanim snagama, provodi kriminalistička istraživanja s ciljem sprječavanja kriminaliteta te otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama, provodi i koordinira kriminalističke obrade u Ministarstvu i Oružanim snagama, predlaže potrebne mjere koje se tiču zakonitosti u postupanju i primjeni ovlasti pri provedbi vojnopolicijskih poslova. Za obavljanje poslova kriminalističkog istraživanja Samostalnom sektoru, kao nositelju zadaća iz ovoga područja, pomažu ustrojstvene jedinice u Oružanim snagama koje obavljaju kriminalističko istraživanje u skladu i na način propisan podzakonskim propisom iz područja vojne policije koji se donosi na temelju Zakona o obrani. Samostalni sektor nositelj je planiranja i nadzora u provedbi vojnopolicijskih poslova i zadaća vojne policije u području kriminalističkog istraživanja. Surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, tijelima pravosuđa i drugim državnim tijelima vezano za provođenje kriminalističkih istraživanja u suzbijanju kriminaliteta svih oblika. Sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz područja kriminalističkog istraživanja vojne policije i nadzire njihovo provođenje te obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) Za obavljanje poslova Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove ustrojavaju se:

7.1. Služba kriminalističke vojne policije

7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije.

7.1. Služba kriminalističke vojne policije

Članak 51.

(1) Služba kriminalističke vojne policije obavlja stručne poslove iz područja kriminalističke vojne policije vezane za jedinstveno upravljanje, vođenje i nadziranje provedbe kriminalističkih obrada, kriminalističkih istraživanja, poslova i zadaća kriminalističke vojne policije u Ministarstvu i Oružanim snagama, istražuje i sprječava kriminalitet te provodi kriminalistička istraživanja s ciljem otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama. Provodi i koordinira kriminalističke obrade u Ministarstvu i Oružanim snagama, razvija postupke i procedure postupanja kriminalističke vojne policije, usklađuje i nadzire rad djelatnika kriminalističke vojne policije i organizira po potrebi stručno vođenje složenijih kriminalističkih obrada. Za obavljanje poslova kriminalističkog istraživanja Službi pomažu ustrojstvene jedinice u Oružanim snagama koje obavljaju kriminalističko istraživanje u skladu i na način propisan podzakonskim propisom iz područja vojne policije koji se donosi na temelju Zakona o obrani. Služba prati i analizira stanje, kretanje i pojave koje pogoduju nastanku i povećanju kriminaliteta u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga, organizira i usklađuje poligrafska ispitivanja u Ministarstvu i Oružanim snagama. Surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova, tijelima pravosuđa i drugim državnim tijelima vezano za provođenje kriminalističkih istraživanja u suzbijanju kriminaliteta svih oblika. Analizira kretanje kriminaliteta i pojavnih oblika te izrađuje raščlambe o stanju kriminaliteta u Ministarstvu i Oružanim snagama te predlaže poduzimanje potrebnih mjera. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) Za obavljanje poslova Službe kriminalističke vojne policije ustrojavaju se:

7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja

7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu.

7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja

Članak 52.

Odjel za kriminalistička istraživanja istražuje i sprječava kriminalitet te provodi kriminalistička istraživanja radi otkrivanja počinitelja kaznenih djela u Ministarstvu i Oružanim snagama. Kriminalistička istraživanja provodi samostalno i u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvima, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, Ministarstvom unutarnjih poslova, kriminalističkom vojnom policijom Oružanih snaga te ostalim nadležnim državnim tijelima. Odjel pruža stručnu pomoć kriminalističkoj vojnoj policiji Oružanih snaga kod provođenja manje složenih kriminalističkih istraživanja. Strukovno prati rad kriminalističke vojne policije u Oružanim snagama. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu

Članak 53.

Odjel za kriminalističku potporu obavlja poslove potpore kriminalističke vojne policije. Prati i analizira stanje cjelokupnog kriminaliteta u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga te kriminaliteta od posebnog značaja za Ministarstvo i Oružane snage. Izrađuje raščlambe o stanju kriminaliteta te surađuje s kriminalističkom vojnom policijom u Oružanim snagama na planu organizacije, prevencije i nadzora kriminaliteta. Ustrojava i razvija baze podataka operativno-kriminalističkih evidencija. Planira, prikuplja, procjenjuje, obrađuje i analizira podatke neophodne za provođenje kriminalističkih istraživanja koje poduzima kriminalistička vojna policija. Provodi poligrafska ispitivanja. Prati i analizira stanje kriminalističke tehnike u kriminalističkoj vojnoj policiji. Planira i sudjeluje u stručnom usavršavanju pripadnika kriminalističke vojne policije. Izravno sudjeluje u obavljanju kriminalističko-tehničkih poslova kod kriminalističkog istraživanja kaznenih djela u i na štetu Ministarstva i Oružanih snaga te kriminalističkih istraživanja od posebnog značaja za Ministarstvo i Oružane snage. Sudjeluje u pripremi nacrta prijedloga zakona i prijedloga drugih propisa iz djelokruga rada kriminalističke vojne policije. Sudjeluje u procesima planiranja i izrade nastavnih planova i programa izobrazbe i obuke pripadnika kriminalističke vojne policije. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije

Članak 54.

(1) Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Prikuplja, procjenjuje, obrađuje i koristi osobne i službene podatke djelatnika Ministarstva i pripadnika Oružanih snaga u vezi s istraživanjem kaznenih djela, prekršaja, kršenja vojne stege i povrede službene dužnosti. Vodi baze podataka i usklađuje te analitički obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova. Priprema i predlaže propise iz nadležnosti i od značaja za vojnu policiju, sudjeluje u predlaganju mjera koje se odnose na zakonitost u postupanju i primjeni vojnopolicijskih ovlasti. Vodi i nadzire vođenje propisanih evidencija u području vojnopolicijskih poslova. Izrađuje izvješća o radu i rezultatima provedbe vojnopolicijskih poslova te izvještava nadležne osobe. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

(2) Za obavljanje poslova Službe za analitiku i vojnopolicijske evidencije ustrojavaju se:

7.2.1. Odjel za analitiku

7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije.

7.2.1. Odjel za analitiku

Članak 55.

Odjel za analitiku obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Analitički obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova, izrađuje analize i izvješća te predlaže preventivne mjere i radnje. Sudjeluje u predlaganju mjera koje se odnose na zakonitost u postupanju i primjeni vojnopolicijskih ovlasti. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije

Članak 56.

Odjel za vojnopolicijske evidencije obavlja stručne poslove u području vojnopolicijskih poslova. Razvija i upravlja informacijskim sustavom vojne policije te vodi i nadzire vođenje propisanih evidencija u području vojnopolicijskih poslova. Prikuplja, evidentira, usklađuje i obrađuje podatke i informacije za obavljanje vojnopolicijskih poslova. Obavlja i druge poslove iz svojega djelokruga.

Članak 191.

(1) Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 26/12, 112/12, 94/14 i 93/15), osim članaka 30., 108., 109. i 110.

(2) Članak 30. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 26/12, 112/12, 94/14 i 93/15) prestaje važiti stupanjem na snagu akta o ustrojavanju tijela koji će obavljati poslove iz članka 189. stavka 1. ove Uredbe.

(3) Članci 108., 109. i 110. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (»Narodne novine«, br. 26/12, 112/12, 94/14 i 93/15) prestaju važiti istekom roka iz članka 189. stavka 3. ove Uredbe.

Članak 192

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/16-03/55
Urbroj: 50301-29/09-16-2
Zagreb, 29. prosinca 2016.

Predsjednik

sc. Andrej Plenković, v. r.

OKVIRNI BROJ DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMJEŠTENIKA I DJELATNIH VOJNIH OSOBA U SEKTORU ZA VP

7. SAMOSTALNI SEKTOR ZA VOJNOPOLICIJSKE POSLOVE 1
7.1. Služba kriminalističke vojne policije 1
7.1.1. Odjel za kriminalistička istraživanja 8
7.1.2. Odjel za kriminalističku potporu 5
7.2. Služba za analitiku i vojnopolicijske evidencije 1
7.2.1 Odjel za analitiku 4
7.2.2. Odjel za vojnopolicijske evidencije 4
Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove – ukupno

24

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_01_2_26.html

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …