Home / naslovnica / Statut UBVVPDR prijedlog 2013

Statut UBVVPDR prijedlog 2013

 

Poštovani članovi Udruge branitelja i veterana vojne policije iz Domovinskog rata. Pred Vama je prijedlog novog statuta udruge. Molomo Vas da svoje prijedloge izmjena i dopuna ovoga statuta šaljete na info@ubvvpdr.hr kako bi mogli uvrstiti Vaše prijedloge prije sazivanja skupštine o kojoj ćemo vas uskoro obavijestiti putem naše web stranice.

s osobitim poštovanjem,

Željko Jakobčić, Predsjednik

Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama (NN 88/01), i Osnivačkog Sabora Udruge branitelja

i veterana Vojne policije iz Domovinskoga rata, održanog dana 14. srpnja 2005., dana ….11.2013.godine donešen je:

 

 

S T A T U T

UDRUGE BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA

 

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom, kao temeljnim općim aktom Udruge reguliraju se odredbe o: nazivu,

sjedištu, zastupanju, ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanju

javnosti rada Udruge, članstvu i članarini, pravima i obvezama članova, unutarnjem

ustroju, tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i

načinu izbora i opoziva, trajanju mandata, odgovornosti članova, imovini, načinu stjecanja

raspolaganja imovinom, prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slučaju prestanka

postojanja Udruge.

Članak 2.

Naziv Udruge: UDRUGA BRANITELJA I VETERANA VOJNE POLICIJE IZ DOMOVINSKOG RATA (UBVVPDR)

Skraćeni naziv Udruge: VETERANI VOJNE POLICIJE

Sjedište Udruge: ZAGREB.

Adresa sjedišta UBVVPDR je Ilica 188.

Članak 3.

Udruga branitelja i veterana Vojne policije iz Domovinskoga rata  (u daljem tekstu: UBVVPDR) je

dragovoljna, nezavisna, strukovna, nestranačka organizacije hrvatskih branitelja i članova njihovih

obitelji, koji okuplja bivše i sadašnje djelatnike – VP OSRH.

Članak 4.

UBVVPDR je udruga registrirana u Uredu za opću upravu RH. Udruga je

neprofitna  pravna osoba.

Članak 5.

Udruga je organizirana po podružnicama na teritoriju Republike Hrvatske prema bivšim ustrojima VP OSRH (MO).

Podružnice imaju svojstvo pravne osobe.

Članak 6.

UBVVPDR ima svoj znak, zastavu, pečat, iskaznicu, značku i svoj Dan.

Znak UBVVPDR-a: postojeći službena oznaka VP OSRH za beretku, na koji je dodano na pleteru iste, na tri simetrično raspoređena crna polja tiskanim zlatopisom “VETERANI VOJNE POLICIJE”

Zastava UBVVPDR-a je tamno modre boje sa znakom Udruge u sredini polja i punim natpisom naziva udruge ispod znaka u razmjeri zastave.

Pečat UBVVPDR-a je okruglog oblika sa stiliziranim znakom Udruge, te imenom udruge i sjedištem ispisanim kružno.

Članovi UBVVPDR-a koriste iskaznicu i značku Udruge, a oblik i izgled iskaznice i značke  određen je Pravilnikom o iskaznici i znački UBVVPDR.

Danom Udruge određuje se nadnevak 24. kolovoza.

II. CILJEVI UDRUGE

Članak 7.

Ciljevi Udruge su:

-briga i skrb o stradalnicima i invalidima iz Domovinskog rata bivšim i sadašnjim pripadnicima VP OSRH,

– čuvanje tradicija, digniteta i postignuća Domovinskoga  rata,

-okupljanje bivših i sadašnjih pripadnika VP OSRH,

-očuvanje tradicije Kodeksa Vojne policije,

– očuvanje identiteta i tradicija Uprave i postrojbi Vojne policije iz Domovinskoga rata, zaštita njihova statusa i dostojanstva,

– promidžba interesa članstva i Udruge, te pružanje svekolike pomoći svojim članovima,

– suradnja i povezivanje s drugim strukovnim, braniteljskim i veteranskim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu.

III. DJELATNOSTI UDRUGE

Članak 8.

Djelatnosti UBVVPDR-a su:

– vođenje skrbi o invalidima Domovinskoga rata iz redova VP OSRH

-sudjelovanje u organiziranju i obilježavanju obljetnica i značajnih nadnevaka Domovinskoga rata, Dana VP OSRH i UBVVPDR-a, u cilju očuvanja pozitivnih tradicija Domovinskoga rata i Vojne policije u Domovinskom ratu,

-održavanje sjećanja i čuvanje ugleda, časti i dostojanstva pripadnika  VP OSRH poginulih u

Domovinskom ratu,

– organiziranje socijalne, zdravstvene i druge pomoći sukladno potrebama svojih članova –

sudionika Domovinskoga rata i članova njihovih obitelji;

– pomoć članovima Udruge preko stručnih službi MO i OSRH, te Ministarstva hrvatskih branitelja,

– suradnja s odgovarajućim ustanovama Republike Hrvatske radi

ostvarenja potreba i interesa članova,

– prikupljanje sredstava za pomoć članovima Udruge i ostalim stradalnicima Domovinskoga rata,

– organiziranje kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, samostalno ili u suradnji sa

srodnim strukovnim i veteranskim  udrugama u zemlji i inozemstvu,

– vođenje osobne evidencije članstva.

Članak 9.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva UBVVPDR se može udruživati s drugim strukovnim i veteranskim udrugama i sličnim

organizacijama u zemlji i inozemstvu.

Radi ostvarivanja interesa svojih članova UBVVPDR samostalno surađuje s tijelima državne uprave Republike Hrvatske.

Članak 10.

Rad UBVVPDR-a je javan.

Iznimno, javnost se može isključiti sa sjednica tijela UBVVPDR-a kad se raspravlja ili odlučuje

o pitanjima koja su određena kao službena ili poslovna tajna.

Radi informiranja svojeg članstva i javnosti UBVVPDR može objavljivati informacije u svome

glasilu ili drugim javnim glasilima.

Članak 11.

UBVVPDR predstavljaju predsjednik, dopredsjednik i glavni tajnik, a zastupaju je predsjednik,

dopredsjednik, glavni tajnik i druge osobe koje za to ovlasti Središnji odbor Udruge.

IV. ČLANSTVO

Članak 12.

Udruga ima temeljno i počasno članstvo.

Članak 13.

Temeljnim članom može postati onaj bivši i sadašnji pripadnik VP OSRH, sudionik Domovinskoga rata koji ispunjava uvjete

prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i članova njihovih

obitelji, te pripadnik VP OSRH koji u njoj provede minimalno 6 mjeseci, te je časno umirovljen, razvojačen ili je časno otpušten iz službe i/ili OSRH.

Članom se postaje dragovoljnim potpisivanjem pristupnice, uz priloženu presliku

vjerodostojne potvrde ili pravovaljanoga dokumenta iz kojega se vidi pripadnost VP OSRH, te izdavanjem iskaznice i plaćanjem članarine.

Da bi temeljni član Udruge mogao konzumirati svoja prava iz Statuta, mora ispuniti i sve svoje obaveze (obaveze predviđene Statutom i Planovima rada Udruge te redovito plaćanje članarine).

Članak 14.

Počasno članstvo u UBVVPDR dodjeljuje se fizičkim i/ili pravnim osobama koje su svojim

djelovanjem podupirale Domovinski rat i pridonijele ugledu RH, OSRH i VP OSRH.

Počasno članstvo dodjeljuje se i fizičkim osobama koje su sudjelovale u Domovinskom ratu, a nisu

sadašnji ili bivši pripadnici VP OSRH, a svojim radom žele

potpomoći rad UBVVPDR, te fizičkim osobama koje svojim sadašnjim radom i

nastojanjima i/ili financijski na častan način pomažu radu UBVVPDR, očuvanju digniteta Domovinskoga rata,

branitelja i Republike Hrvatske.

Odluku o dodjeli počasnoga članstva donosi Središnji odbor na prijedlog:

– dužnosnika UBVVPDR-a,

– tijela UBVVPDR-a,

– najmanje 10 temeljnih članova UBVVPDR-a

Članak 15.

Samo temeljni članovi UBVVPDR-a  (sukladno članku 13.) imaju pravo birati i biti birani u tijela UBVVPDR-a.

Članak 16.

Članom UBVVPDR-a ne mogu biti:

– osobe koje ne ispunjavaju uvjete iz članaka 13.i 14. ovog Statuta,

– osobe koje su nečasno otpuštene iz VP OSRH i/ili OSRH,

– osobe koje su svojim djelovanjem radile protiv dostojanstva, ugleda i časti Republike

Hrvatske, Domovinskoga rata, hrvatskih branitelja i UBVVPDR,

– osobe koje ispunjavaju uvjete za članstvo iz ovog Statuta ali su pravomoćno osuđene za

kaznena djela prema Kaznenom zakonu RH (osim za kaznena djela protiv sigurnosti u

prometu).

Članak 17.

Članovi UBVVPDR imaju pravo:

– birati i biti birani u sva tijela UBVVPDR i njegovih ustrojstvenih oblika,

– sudjelovati u djelatnosti tih tijela,

– davati prijedloge u svezi djelatnosti tih tijela i UBVVPDR u cjelini,

– tražiti pomoć u zaštiti prava predviđenih i opisanih Statutom i Pravilnicima Udruge,

Članovi UBVVPDR imaju obvezu:

– poštovati Statut, program i druge dokumente UBVVPDR,

– savjesno sudjelovati u radu tijela UBVVPDR,

– provoditi odluke tijela UBVVPDR,

– čuvati ugled UBVVPDR i njegovih tijela i članova,

– plaćati članarinu UBVVPDR.

Ne izvršavanje, nesavjesno izvršavanje ili povreda članskih obveza povlači stegovnu

odgovornost.

Članak 18.

Članom UBVVPDR prestaje se biti:

– isključenjem,

– istupom temeljem pisane izjave,

– neplaćanjem članarine više od 6 (šest) mjeseci,

– smrću člana Udruge.

Odluku o isključenju donosi Središnji odbor UBVVPDR.

V. USTROJSTVO UBVVPDR-a

Članak 19.

Neposredni oblik djelovanja UBVVPDR čine podružnice kao pravne osobe koje imaju svoje predsjednike,

dopredsjednike i tajnike.

Podružnica ima svoj Statut o radu koji je izvedenica ovoga statuta i organizira život i rad podružnice sukladno odredbama istoga.

PODRUŽNICE

Članak 19.a

Podružnice se osnivaju na prijedlog Središnjeg odbora, Predsjedništva Udruge ili članstva (najmanje 20 članova Udruge) udruge.

Podružnice imaju svoj žig, stijeg i znak koji su izvedenica znaka Udruge sa toponimom prostora na kome djeluju ili zemljopisno/upravnoga dijela RH na kome se nalaze.

Osobe iz prethodnog stavka biraju se na rok od 5 (pet) godina na Skupštini svake od tih

podružnica.

Postupak izbora i ostali uvjeti održavanja, utvrdit će se Poslovnikom o radu Skupštine

Podružnice koji odobrava Predsjedništvo udruge. U slučajevima nepridržavanja odredbi predviđenih člankom 17. Ovog Statuta (stavak drugi „obveze“) predsjedništvo Udruge može pokrenuti suspenziju vodstva podružnice i/ili raspustiti podružnicu te predložiti Središnjem odboru pokretanje nove Izborne skupštine radi osnivanja podružnice.

Svaka podružnica ima svoj posebni račun ili podračun u okviru glavnog računa Udruge i samostalno njime raspolaže te materijalno i krivično odgovara za zakonitost raspolaganja sredstvima na svojim računskim pozicijama.

Podružnica je obvezna 50% novčanih sredstava od članarina uplačivati na račun udruge, dok sredstvima iz ostalih izvora raspolaže samostalno štujući zakonske odredbe o materijalno financijskom poslovanju pravnih subjekata, te uz načelnu suglasnost Predsjedništva udruge.

Podružnice su dužne kvartalno izvješćivati o svome radu, angažiranju i financijskom poslovanju sukladno tiskanici kvartalnoga izvješća koje se nalazi u aneksu Statuta UBVVPDR.

Podružnice vode i ažuriraju popise svoga članstva.

VI. TIJELA I DUŽNOSNICI UBVVPDR

Članak 20.

Tijela UBVVPDR su:

1. SABOR

2. SREDIŠNJI ODBOR

3. NADZORNI ODBOR

4. PREDSJEDNIŠTVO

5. SUD ČASTI

Dužnosnici UBVVPDR-a su:

1. PREDSJEDNIK

2. DOPREDSJEDNIK

3. GLAVNI TAJNIK

4.SABOR UBVVPDR

Članak 21.

Sabor je najviše i temeljno tijelo UBVVPDR.

Sabor čine zastupnici iz svake podružnice, po načelu 10 temeljnih članova – jedan zastupnik,( a ukoliko podružnica ima manje od 10 temeljnih članova računa joj se jedan zastupnik), te članovi Središnjeg odbora Udruge.

Nadležnosti Sabora su:

– donošenje Statuta i prihvaćanje izmjena i dopuna Statuta UBVVPDR,

– odobravanje temeljnog programa djelatnosti UBVPDR,

– odobravanje financijskoga izvješća UBVVPDR,

– upravljanje pokretnom i nepokretnom imovinom UBVVPDR,

– biranje i razrješavanje predsjednika, dopredsjednika, glavnog tajnika UBVVPDR,

Nadzornog odbora, te Suda časti,

– glasovanje o povjerenju predsjedniku, dopredsjedniku i glavnom tajniku UBVVPDR,

– odlučivanje o povezivanju u zajednice, koordinacije i druge oblike udruživanja, te njihovu

razdruživanju,

– donošenje Poslovnika o svom radu, kao i drugih dokumenata potrebitih za rad UBVVPDR.

Članak 22.

Sabor UBVVPDR može razriješiti pojedino tijelo, člana tijela i dužnosnika UBVVPDR zbog

ne izvršavanja obveza, nedovoljne predanosti povjerenim zadaćama ili u drugim

slučajevima kad je potrebito zaštititi prava, interese i ugled UBVVPDR, na prijedlog Predsjedništva Udruge ili Središnjeg odbora Udruge.

Članak 23.

Predsjednik UBVVPDR saziva Izvještajni sabor na zasjedanje najmanje jednom u dvije godine, a

svakih pet (5) godina je redoviti Izborni sabor.

Na prijedlog Središnjeg odbora ili najmanje 60%  podružnica, predsjednik UBVVPDR saziva Izvanredni sabor.

Ako predsjednik ne sazove sjednicu Izvanrednog sabora (sukladno stavku 2.) u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mijesto i dan održavanja sjednice).

Članak 24.

Na zasjedanju Sabora UBVVPDR, sukladno Poslovniku o radu, članovi Sabora biraju i

razrješavaju radna tijela Sabora.

Poslovnik o radu Sabora prihvaća se na početku rada Sabora.

Sabor može donositi pravovaljane odluke ukoliko je prisutna natpolovična većina članova

Sabora, a odluke donosi većinom glasova prisutnih.

SREDIŠNJI ODBOR

Članak 25.

Središnji odbor je izvršno i radno tijelo Sabora.

Središnji odbor čine predsjednik, dopredsjednik UBVVPDR, predsjednici podružnica i glavni

tajnik, a zasjedanju bez prava odlučivanja obvezatno prisustvuju tajnik, predsjednik

Nadzornog odbora i predsjednik Suda časti.

Članak 26.

Predsjednik UBVVPDR ujedno je i predsjednik Središnjeg odbora koji saziva i rukovodi

zasjedanjima Središnjeg odbora.

U slučaju nepredvidive zauzetosti predsjednika, zasjedanje vodi dopredsjednik ili glavni

tajnik, a u slučaju njihove predvidive zauzetosti, predsjednik sam odlučuje tko će umjesto njega

predsjedati.

Članak 27.

Djelokrug rada Središnjeg odbora je:

– predlaganje održavanja Izvanrednog sabora,

– potvrđivanje tajnika UBVVPDR na prijedlog predsjednika UBVVPDR,

– provođenje zaključaka i odluka,

– surađivanje s tijelima podružnica pri pokretanju projekata,

– podnošenje izvješća o svom radu Saboru, a kod donošenja odluka iz nadležnosti

Sabora, predočiti iste na potvrdu Saboru,

– formiranje povjerenstava za provedbu pojedinih djelatnosti UBVVPDR i biranje njihovih

predsjednika,

– donošenje Poslovnika o svom radu,

– potvrđivanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Poslovnika o radu Predsjedništva,

te Poslovnika o radu Suda časti

– potvrđuje odluke Suda časti o isključenju člana UBVVPDR,

– formiranje privremenih tijela za provedbu odluka Sabora i svojih odluka,

– dostavljanje svojih odluka i drugih prihvaćenih dokumenata svim tijelima UBVVPDR i

podružnicama.

Članak 28.

Središnji odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočno najmanje pola

članova Središnjeg odbora.

Središnji odbor odlučuje natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Članak 29.

Mandat Središnjeg odbora traje pet (5) godina.

NADZORNI ODBOR

Članak 30.

Članove Nadzornog odbora bira Sabor UBVVPDR.

Djelokrug rada Nadzornog odbora je:

– praćenje primjene Statuta UBVVPDR, Zakona o pravima branitelja, Zakona o udrugama i

svih ostalih akata, dokumenata i odluka tijela UBVVPDR,

– nadziranje materijalnog i financijskog poslovanja UBVVPDR, temeljem predočene

(dostavljene) financijske dokumentacije,

– donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora i davanje na potvrdu Središnjem

odboru.

Članak 31.

Nadzorni odbor za svojeg prvog zasjedanja (konstituiranja) izabire iz svojih redova

predsjednika.

Član Nadzornog odbora ne može biti članom niti jednog drugog tijela UBVVPDR.

Nadzorni odbor ima tri (3) člana.

Članak 32.

O svim zamijećenim nezakonitostima i nepravilnostima Nadzorni odbor je dužan odmah

izvijestiti Središnji odbor u pisanom obliku, predlažući poduzimanje mjera i postupaka.

Nadzorni odbor podnosi izvješće o svom radu Saboru ( na zasjedanju Sabora), Središnjem odboru i predsjedniku

UBVVPDR, najmanje jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Članak 33.

Mandat članova Nadzornog odbora traje pet (5) godina.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja glasova.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 34.

Predsjedništvo UBVVPDR je izvršno i operativno tijelo Središnjeg odbora, a čine ga predsjednik, dopredsjednik, glavni tajnik i predsjednici

povjerenstava UBVVPDR.

Predsjedništvo UBVVPDR sastaje se prema potrebi, a saziva ga predsjednik.

Zasjedanju Predsjedništva obvezatno prisustvuju: predsjednik, dopredsjednik i glavni

tajnik. Odluke se donose većinom glasova prisutnog članstva Predsjedništva.

Predsjedništvo usvaja Poslovnik o svom radu i daje ga na potvrdu Središnjem odboru.

Članak 35.

UBVVPDR ima šest (6) povjerenstava, i to:

1. Povjerenstvo za zaštitu članstva u odnosu na radno i mirovinsko zakonodavstvo.

2. Povjerenstvo za dodjelu pomoći i skrb o invalidima.

3. Povjerenstvo za dionice i privatizaciju.

4. Povjerenstvo za sport, rekreaciju.

5. Povjerenstvo za promotivnu djelatnost i odnose s javnošću.

6. Povjerenstvo za informiranje, WEB i nakladničku djelatnost.

Članak 36.

Povjerenstva imaju različit broj članova, već prema tematici koja mu je u nadležnosti i

kako to odluči Središnji odbor.

Predsjednika i članove Povjerenstava bira Središnji odbor.

Mandat članovima Povjerenstava traje pet (5) godina i nema ograničenja pri broju

mandata.

SUD ČASTI

Članak 37.

Članove Suda časti bira Sabor UBVVPDR.

Sud časti za svojeg prvog zasjedanja (konstituiranja) izabire iz svojih redova predsjednika.

Član Suda časti ne može biti članom niti jednog drugog tijela UBVVPDR.

Sud časti ima tri (3) člana.

Donosi Poslovnik o svom radu i daje ga na potvrdu Središnjem odboru.

Članak 38.

Mandat članova Suda časti traje pet (5) godina.

Članak 39.

Sud časti može donositi pravovaljane odluke ako zasjedanju nazoče najmanje tri člana

Suda, a odluke donosi natpolovičnom većinom glasova nazočnih članova.

Sud časti može, već prema težini povrede članskih obveza ili stupnju nesavjesnosti i

propusta, svojom odlukom postupak okončati bez prava na priziv, no odluku potvrđuje

Središnji odbor.

Sud časti može predložiti odluku o isključenju iz članstva, a temeljem odredbi članka 17.,

stavka 2.(obveze), koju potvrđuje Središnji odbor.

Sud časti može svojom odlukom dopustiti pravo priziva Središnjem odboru, koji mora

donijeti konačnu odluku. Takovo pravo mora se članu predočiti vidljivo i razumljivo.

Članak 40.

Sud časti pokreće i ispitni postupak u slučaju donošenja odluke Središnjeg odbora o suspenziji člana UBVVPDR na prijedlog tijela iz čl. 54. Statuta, te na temelju provedenog postupka potvrđuje

opravdanost odluke Središnjeg odbora ili traži dodatno argumentiranje tražene suspenzije.

U slučaju nedostatne argumentacije odluke, Sud časti može sam predložiti odluku

Središnjem odboru, čija će odluka u tom slučaju biti konačna.

PREDSJEDNIK UBVVPDR-a

Članak 41.

Predsjednik je najviši dužnosnik UBVVPDR koji vodi, predstavlja i zastupa UBVVPDR.

Predsjednika bira i razrješava Sabor UBVVPDR natpolovičnom većinom nazočnih članova

Sabora, na prijedlog Središnjeg odbora Udruge.

Članak 42.

Predsjednik za svoj rad odgovara Saboru UBVVPDR.

Članak 43.

Predsjednik provodi odluke Sabora i Središnjeg odbora, saziva i predsjedava sjednicama

Sabora i Središnjeg odbora, saziva utemeljiteljske sjednice Nadzornog odbora i Suda časti,

te ustrojenih povjerenstava.

Predsjednik UBVVPDR može po potrebi sazvati predsjedništvo UBVVPDR, koje uz njega čine

dopredsjednik, glavni tajnik i predsjednici Povjerenstava.

Predsjednik usklađuje rad tijela UBVVPDR, predlaže Saboru jednog dopredsjednika i glavnog

tajnika UBVVPDR.

Članak 44.

Predsjednik UBVVPDR može po potrebi ovlastiti bilo kojeg člana za provođenje planirane

aktivnosti odnosno zastupanja Udruge u pojedinim slučajevima.

Članak 45.

Mandat predsjednika traje pet (5) godina i može se ponoviti.

DOPREDSJEDNIK UBVVPDR

Članak 46.

UBVVPDR ima jednog dopredsjednika kojeg na prijedlog predsjednika, na vrijeme od pet (5)

godina bira i razrješava Sabor UBVVPDR.

Dopredsjednik je dužnosnik UBVVPDR koji pomaže u obnašanju dužnosti i izvršavanju

zadaća predsjednika UBVVPDR u mjeri u kojoj ga za to ovlasti predsjednik Udruge.

Dopredsjednik za svoj rad odgovara predsjedniku i Saboru UBVVPDR-a.

GLAVNI TAJNIK

Članak 47.

Glavnog tajnika imenuje i razrješava Sabor na prijedlog predsjednika UBVVPDR, na vrijeme

od pet (5) godina. Glavni tajnik je član Središnjeg odbora i Predsjedništva UBVVPDR, samostalno predstavlja i zastupa UBVVPDR i obvezatno prisustvuje zasjedanju Središnjeg odbora i Predsjedništva. Temeljna mu je zadaća koordinacija rada podružnica i organizacija suradnje sa strukovnim i veteranskim udrugama u zemlji i inozemstvu, u mjeri u kojoj ga za to ovlasti predsjednik UBVVPDR.

Članak 48.

UBVVPDR ima i tajnika koji obavlja sve stručne  administrativno-financijske poslove.

Tajnika predlaže predsjednik, a potvrđuje Središnji odbor.

Tajnik nema vremenski ograničen mandat, već svoju dužnost obnaša sve dok to radi

savjesno, a za svoj rad odgovara predsjedniku Udruge.

VII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 49.

UBVVPDR ostvaruje prihode iz članarine, od darova, sponzorstava, dragovoljnih priloga i

drugih, zakonom dopuštenih izvora.

Novčana sredstva se planiraju i troše sukladno proračunu i okvirnom financijskom planu koji usvaja

Sabor, a provodi Središnji odbor UBVVPDR.

Financijsko-materijalno poslovanje nadzire Nadzorni odbor, te podnosi izvješća Saboru,

predsjedniku i Središnjem odboru UBVVPDR.

Članak 50.

Imovinu UBVVPDR čine:

– novčana sredstva,

– pokretne stvari,

– nekretnine,

– imovinska prava UBVVPDR.

Članak 51.

Ako se ukaže mogućnost i potreba, a radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih

i drugih poslova, UBVVPDR može angažirati potrebit broj stručnih djelatnika.

Njihova djelatnost, kao i prava i obveze reguliraju se dokumentom koji odobrava Središnji

odbor UBVVPDR-a.

VIII. POSTUPAK SUSPENZIJE ČLANA TIJELA UBVVPDR

Članak 52.

Suspenzija dužnosnika ili člana tijela UBVVPDR, osim predsjednika

može se u sljedećim slučajevima:

– nepoštivanje Statuta UBVVPDR,

– nepoštivanje i neizvršavanje odluka i programa UBVVPDR,

– djelovanje na štetu ugleda UBVVPDR-a i njegovog članstva,

-činjenja kaznenih djela.

Članak 53.

Odluku o suspenziji člana tijela UBVVPDR donosi Središnji odbor UBVVPDR na prijedlog

predsjednika ili najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Središnjeg odbora.

Članak 54.

Odluka o suspenziji istodobno predstavlja pokretanje ispitnog postupka pred Sudom časti.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA UBVVPDR

Članak 55.

UBVVPDR prestaje postojati ukoliko to odluči najmanje 2/3 (dvije trećine) članova Sabora.

Odlukom nadležnog tijela o prestanku postojanja UBVVPDR određuje se:

– način provođenja likvidacijskog postupka,

– osoba ovlaštena za provedbu postupka likvidacije (likvidator),

– način izvješćivanja nadležnog tijela UBVVPDR o provođenju postupka likvidacije.

U slučaju prestanka postojanja UBVVPDR preostala imovina dodjeliti će se transparentno u karitativne svrhe.

X. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 56.

Član svakog tijela UBVVPDR ima pravo podnijeti ostavku na svoju funkciju tijelu koje ga je

izabralo.

Članak 57.

Udruga može u skladu sa zahtjevima svoga članstva i Zakonom o braniteljskim zadrugama, potpomoći osnivanje braniteljskih zadruga u kojima bi sudjelovali svojim radom članovi Udruge, i one bi se zvale „Braniteljska zadruga Veterana Vojne policije ( i toponim mjesta na čijem prostoru zadruga djeluje), ukoliko bi se radilo o poslovima zadruge od općeg značaja za Udrugu, zadruga bi se zvala „Braniteljska zadruga VETERANA VOJNE POLICIJE“ i u ovoj bi zadruzi Udruga participirala sa jednim članom Predsjedništva udruge u Upravnom odboru iste, a koji ima pravo veta na donošenje strateških odluka Zadruge.

Članak 58.

Tumačenje ovog Statuta i svih drugih dokumenata daje Sabor  UBVVPDR, a svih drugih akata daje Središnji odbor.

Članak 58.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik UBVVPDR-a Željko Jakobčić

U Zagrebu 08.studenog 2013.godine

Prijedlog izvješća podružnica

KVARTALNO IZVJEŠĆE O RADU I POSTIGNUĆIMA PODRUŽNICE ……………………………………………. UBVVPDR

 

1.Aktivnosti podružnice;

1.1.Akcije – gdje, kada, u suradnji sa kim (ili samostalno), kojim povodom, sa koliko članova, sa kojim planiranim ciljem i koji su polučeni rezultati.

1.2.Sekcije – koje, kada su osnovane, koliko članova broje, u kojim su aktivnostima sudjelovale i koje su do sada rezultate polučile.

1.3.Kontakti sa županijskim i općinskim/gradskim  organima uprave – kada, na kojoj razini, gdje (prigoda), frekventnost, razina kontakta od strane podružnice, polučeni rezultati.

1.4.Kontakti sa sredstvima javnoga priopćavanja – kada, gdje, kojim povodom i kojom prigodom/tematikom, u kojim sredstvima javnoga priopćavanja i po kojoj temi, razina sudionika iz podružnice.

1.5.Kontakti sa privrednim subjektima – kojim, kada i na kojoj razini, ostvarena suradnja i polučeni rezultati.

1.6.Kontakti sa drugim udrugama, udrugama, asocijacijama i političkim strankama u zemlji i inozemstvu – kojim, kada, kojom prigodom, na kojoj razini, uspostavljena suradnja, polučeni rezultati.

2.Stanje podružnice po pitanju članstva:

2.1.Stanje članstva u podružnici – broj članova/broj punopravnih članova koji su uplatili članarinu, broj simpatizera (ne plaćaju članarinu, ali i ne odlučuju o radu podružnice), broj počasnih članova (donatori i sponzori).

2.1.Hodogram popunjavanja podružnice članstvom po mjesecima (ulaz/izlaz).

2.1.Broj iskaznica i broj znački kod članstva podružnice.

3.Stanje podružnice po pitanju novčanoga poslovanja – uprihodovana sredstva:

3.1.Prikaz ukupnog uprihodovanja/rashoda.

3.2.Obrazloženje uprihodovanih sredstava po članarinama.

3.3.Obrazloženje uprihodovanih sredstava po sponzorstvima (uz predočenje sponzorskih ugovora-kopije).

3.4.Obrazloženje uprihodovanih sredstava po donacijama (uz predočenje donatorskih ugovora-kopije).

3.5.Prilozi i pokloni članova, počasnih članova i simpatizera (uz kopiju izjave narečene osobe).

4.Stanje podružnice po pitanju novčanoga poslovanja – rashodi:

4.1.Ukupni prikaz rashoda.

4.2.Prikaz rashoda po pojedinačnim stavkama uz predočenje kopije računa za svaki pojedini rashod.

Nadnevak………………, Mjesto……………………..

Predsjednik podružnice

……………………………………………..

 

 

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …

Odgovori