Home / Gardijske VP / Predstavljamo SsVP 1.brigada ZNG RH

Predstavljamo SsVP 1.brigada ZNG RH

SAMOSTALNA SATNIJA VOJNE POLICIJE 1. “A” BRIGADE ZNG-a

Radi nadzora reda i stege u postrojbama oru­žanih snaga, načelnik GS HV-a   krajem rujna 1991. nalaže   ustrojavanje postrojbi Vojne policije u svim brigadama “A” sastava ZNG-a.Formacija 1. brigade Zbora narodne garde do­punjuje se satnijom Vojne policije te je slijedom toga ministar obrane 28. listopada 1991. propisao forma­ciju 100.034 (satnija Vojne policije). U satniji Vojne policije predviđeno je ustrojavanje četiriju vodova (Komandni i tri voda Vojne policije) od ukupno 148 pripadnika, od kojih pet časnika, 17 dočasnika i 126 vojnika.Pri 1. brigadi ZNG-a ustrojena je Samo­stalna satnija Vojne policije sa sjedištem u Vojarni “Senjak”, a njezinim je prvim zapovjednikom imeno­van Marino Božan. Prvotno su ustrojena tri voda u Zagrebu. Četvrti je ustrojen 25. listopada 1991. go­dine u Vinici, pri Zapovjedništvu 5. bojne 1. brigade ZNG-a, koji je poslije izmješten u Zagreb. Satnija je neposredno nakon ustrojavanja brojila ukupno 65 pripadnika. Prvi zapovjednici vodova bili su Josip Pukšec, Predrag Stipaničić, Ivan Klanjčić i Branko Bosak, zapovjednik voda VP-a pri 5. bojni.

Marino Božan, prvi zapovjednik Samostalne satnije Vojne policije 1.brigade ZNG RH / gore na slici

Odmah nakon ustrojavanja, pripadnici Vojne policije upućuju se na Novljansko bojište radi izvrša­vanjavojnopolicijskih i borbenih zadaća.Početkom 1992. dolazi do kadrovskih promje­na. Marino Božan imenovan je na mjesto zapovjed­nika Satnije u 66. bojni VP-a.Na njegovo mjesto u Satniji Vojne policije 1. br ZNG-a dolazi Krešimir Đuranović, a zapovjednici vodova bili su Josip Puk­šec, Stjepan Gal i Miso Zutić.

Pripadnici Samostalne satnije Vojne policije pri 1. br ZNG-a izvršavali su zadaće osiguranja Zapo­vjedništva Brigade, osiguranja objekata, osiguranja postrojbi u mjestu i pokretu, pri odlasku i povratku s bojišta; osiguranja važnih punktova na prometni­cama koje omogućuju pristup u zonama smještaja i bojnih djelovanja postrojbi Brigade te su izravno bili odgovorni za red i stegu u Brigadi.

Krešimir Duranović, jedan od zapovjednika Samostalne satnije Vojne policije / desno na slici

Pripadnici Vojne policije stigli su na Južno bo­jište zajedno s ostalim postrojbama Brigade. Već u dolasku izvršavali su zadaću pratnje svih postrojbi, tehnike i cjelokupnog ljudstva.

Pripadnici Samostalne satnije VP-a tijekom bo­ravka na Južnom bojištu izvršavali su zadaće osigura­nja objekata, smještajnih prostora (baza Klek), nad­zora na blokadnim punktovima (Slano, Dubrovnik),osiguranja trase prilikom dolaska predsjednika Re­publike Hrvatske. Pripadnici Satnije VP-a 1. brigade bili su angažirani na glavnom pravcu kretanja pred­sjednika Tuđmana te na zadaći osiguranja u Cavtatu.

Uz navedeno, pripadnici su bili povremeno an­gažirani i na borbenim zadaćama. Povratkom s Juž­nog bojišta odnosno novim preustrojem, ukida se Vojna policija pri 1. brigadi ZNG-a. Dio pripadnika Satnije Vojne policije raspoređen je u druge postrojbe VP-a, a dio nastavlja službu u sastavu l. brigade Zbo­ra narodne garde.

Ustrojem iz prosinca 1992. ukida se Samostalna satnija Vojne policije pri 1. brigadi Zbora narodne garde. Dio njezinih pripadnika nastavlja službu u Bri­gadi, a dio prelazi u ostale postrojbe Vojne policije.

Izvor:Edicija 1. gardijske brigade “Tigrovi”

 

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …

Odgovori