Home / naslovnica / Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba

Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba

Ministarstvo obrane

2383

Na temelju članka 106. stavka 1. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13, 75/15, 50/16 i 30/18), a u vezi s člankom 6.a Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12) donosim

PRAVILNIK

O STANDARDIMA PROFESIONALNOG RAZVOJA DJELATNIH VOJNIH OSOBA
I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se standardi profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba i postupak utvrđivanja nemogućnosti njihova daljnjega profesionalnog razvoja.

(2) Standardi profesionalnog razvoja su pokazatelji na temelju kojih se usmjerava karijera djelatne vojne osobe.

(3) Profesionalni razvoj odvija se neprekidnim usavršavanjem, obukom i izobrazbom, uspješnim obnašanjem dužnosti, posebno ustrojbenih dužnosti višega čina od osobnoga te promaknućem u viši čin.

(4) Profesionalni razvoj temelji se na načelu jednakih mogućnosti prema kojemu se svaka djelatna vojna osoba razmatra u postupku odabira i odlučivanja u svim područjima upravljanja osobljem od prijma u službu do izdvajanja u skladu s propisanim kriterijima.

(5) Nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja ne utvrđuje se za vojne specijaliste.

(6) Nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja ne utvrđuje se za djelatno vojno osoblje utvrđeno posebnom odlukom ministra obrane.

(7) Odluku iz stavka 6. ovoga članka donosi ministar obrane, na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, najkasnije do kraja veljače svake godine za tekuću godinu.

(8) Izrazi u ovom Pravilniku koji imaju rodno značenje i bez obzira na to koriste li se u muškom ili ženskom rodu odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Utvrđivanje nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba nije upravna stvar.

II. STANDARDI PROFESIONALNOG RAZVOJA VOJNIKA/MORNARA

Članak 3.

(1) Profesionalni razvoj vojnika/mornara koji je u djelatnu vojnu službu primljen na temelju ugovora o vojničkoj službi na neodređeno vrijeme odvija se promaknućem u činove pozornika i razvodnika i završava u kalendarskoj godini u kojoj vojnik/mornar navršava 45 godina života.

(2) Pod uvjetima propisanima Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, vojnik/mornar može se profesionalno razviti u dočasnika, časnika odnosno vojnog specijalista.

III. STANDARDI PROFESIONALNOG RAZVOJA DOČASNIKA

Članak 4.

(1) Dočasnik je u standardu profesionalnog razvoja kada ima ili može dostići propisanu razinu obrazovanja i potrebnu razinu vojne izobrazbe za rod, službu ili struku u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, dočasnik je u standardu profesionalnog razvoja i kada ne može dostići potrebnu razinu vojne izobrazbe za rod, službu ili struku u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisanu za promicanje u viši čin, ako nije navršio godine života prema kojima mu se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika utvrđuje nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja.

(3) Dočasnik nema mogućnost daljnjega profesionalnog razvoja zbog navršenih godina života, i to:

– skupnik ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 38 godina života

– desetnik ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 43 godine života

– narednik ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 48 godina života

– nadnarednik ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 50 godina života

– stožerni narednik i časnički namjesnik ako u kalendarskoj godini navršavaju najmanje 52 godine života.

IV. STANDARDI PROFESIONALNOG RAZVOJA ČASNIKA

Članak 5.

(1) Časnik je u standardu profesionalnog razvoja kada ima ili može dostići propisanu razinu obrazovanja i potrebnu razinu vojne izobrazbe za rod, službu ili struku u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, časnik je u standardu profesionalnog razvoja i kada ne može dostići potrebnu razinu vojne izobrazbe za rod, službu ili struku u skladu s odredbama Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske propisanu za promicanje u viši čin, ako nije navršio godine života prema kojima mu se u skladu s odredbama ovoga Pravilnika utvrđuje nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja.

(3) Časnik nema mogućnost daljnjega profesionalnog razvoja zbog navršenih godina života, i to:

– poručnik/poručnik korvete ako u kalendarskoj godina navršava najmanje 38 godina života

– natporučnik/poručnik fregate ako u kalendarskoj godina navršava najmanje 43 godine života

– satnik/poručnik bojnog broda ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 50 godina života

– bojnik/kapetan korvete ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 52 godine života

– pukovnik/kapetan fregate ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 54 godine života

– brigadir/kapetan bojnog broda ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 56 godina života

– general/admiral ako u kalendarskoj godini navršava najmanje 60 godina života.

V. POSTUPAK UTVRĐIVANJA NEMOGUĆNOSTI DALJNJEGA PROFESIONALNOG RAZVOJA

Članak 6.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale provodi polugodišnju raščlambu udovoljavanja standardima profesionalnog razvoja te utvrđuje nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba sa stanjem na dan 1. siječnja i 1. srpnja tekuće godine.

(2) Podaci iz raščlambe iz stavka 1. ovoga članka koriste se za izradu planova popune, prijma, raspoređivanja, izobrazbe, promicanja i izdvajanja osoblja.

Članak 7.

(1) Ustrojstvena jedinica Ministarstva obrane nadležna za ljudske potencijale nakon provedene raščlambe iz članka 6. ovoga Pravilnika podatke o standardima profesionalnog razvoja i nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja evidentira u Informacijskom sustavu personalnog upravljanja.

(2) O podacima iz stavka 1. ovoga članka djelatne vojne osobe upoznaju se tijekom redovitog savjetovanja za donošenje službene ocjene.

Članak 8.

(1) Izdvajanje djelatnih vojnih osoba kojima je utvrđena nemogućnost daljnjega profesionalnog razvoja provodi se ako je to predviđeno kriterijima utvrđenim godišnjim planom izdvajanja osoblja.

(2) O utvrđenoj nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja djelatne vojne osobe predviđene za izdvajanje upoznaju se tijekom personalnog savjetovanja koje prethodi izdvajanju.

Članak 9.

(1) Za časnika i dočasnika koji je proveo najmanje četiri godine u činu i navršio najmanje 25 godina staža osiguranja može se donijeti zaključak o nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja ako podnese zahtjev za prestanak djelatne vojne službe s pravom na mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, te ako je prestanak službe u skladu s godišnjim planom izdvajanja.

(2) Zaključak o nemogućnosti daljnjega profesionalnog razvoja iz stavka 1. ovoga članka donosi načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske ili osoba koju on ovlasti.

(3) Odredbe ovoga članka ne odnose se na osobe iz članka 1. stavaka 5. i 6. ovoga Pravilnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja djelatnih vojnih osoba (»Narodne novine«, br. 23/17).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2019.

Klasa: 023-03/18-04/18
Urbroj: 512-01-18-2
Zagreb, 19. prosinca 2018.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar obrane
Damir Krstičević, v. r.

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici Vojne policije pružili pomoć ozlijeđenom djelatniku Čistoće

Ozlijeđenom djelatniku Čistoće ispred Odlagališta otpada Jakuševec prvu pomoć pružili su pripadnici Pukovnije vojne policije …