Home / O nama

O nama

 

 

Temeljna dužnost vojnog policajca jest služiti zajednici, braniti živote i imovinu te poštovati pravo na slobodu, jednakost i pravdu

VOJNA POLICIJA U DOMOVINSKOM RATU

Istodobno sa stvaranjem i narastanjem Hrvatske vojske osnivaju se i postrojbe sa zadaćom provođenja vojnopolicijskih zadaća. Prema nalogu predsjednika RH dr. Franje Tuđmane 24. kolovoza 1991. godine u okviru Zbora narodne garde pristupilo se organiziranom ustrojavanju postrojbi Vojne policije.

Prva takva vojnopolicijska postrojba ustrojava se pod nazivom ZAŠTITNI BATALJUN ZAPOVJEDNIŠTVA ZBORA NARODNE GARDE i bila je u sastavu 1. bataljuna 1. brigade ZNG-a sa zadaćom osiguranja osoba, objekata i prostora te čuvanja reda i poštivanja zakona u vojsci.

Upravo datum njezina osnivanja danas Vojna policija s ponosom obilježava kao Dan roda borbene potpore Vojna policija i Dan Pukovnije Vojne policije.

Zaštitni bataljun Zapovjedništva ZNG-a uz vojnopolicijske poslove, kao elitna specijalna postrojba sudjeluje i u borbenim zadaćama.

Tijekom Domovinskog rata Vojna se policija preustrojava te nastaju  66. bojna, 67.bojna, 68. bojna Vojne policije te 69. i 70. satnija, 71. bojna, 72. bojna, 73. bojna u Hrvatskoj ratnoj mornarici, 74. satnija u HRZ-u i PZO-u, 75. bojna, Nastavno središte za obuku Vojne policije, 8. lakojurišna brigada Vojne policije, Vod Vojne policije u Hrvatskom gardijskom zdrugu. U 66. bojni ustrojava se Antiteroristička satnija, a u 67., 68., 71. i 72. bojni VP-a antiteroristički vodovi.

Vojničkim uspjesima Hrvatske vojske u Domovinskom ratu, a poglavito povijesnim oslobađanjima okupiranih područja RH 1995. godine i Vojna je policija dala golem doprinos.

Vojna policija sudjelovala je u vojno-redarstvenim operacijama Maslenica, Bljesak, Ljeto 95, Oluja, Maestral, Južni potez, a završetkom ratnih operacija nastavlja svoju aktivnu ulogu u  mirnodopskom razdoblju odrađujući brojne zadaće iz djelokruga rada.

Tijekom Domovinskog rata poginulo je 113 pripadnika Vojne policije, a sedam ih se vodi nestalima. Čuvajući uspomenu na svoje heroje i njima u čast Vojna policija je Središte Vojne policije za obuku nazvala po heroju Vukovara i prvom zapovjedniku satnije Vojne policije koji je život dao za domovinu 16. listopada 1991. bojniku Alfredu Hillu, a Satnija za obuku vodiča i službenih pasa Vojne policije dobila je ime po satniku Krešimiru Ivoševiću, jednom od osnivača Satnije.

VOJNA POLICIJA DANAS

Današnje djelovanje Vojne policije ustrojbeno je i organizacijski podijeljeno, no usklađeno i koordinirano. Od listopada 2004. godine Vojna policija je rod borbene potpore.

Tako je danas Samostalni sektor za vojnopolicijske poslove i primjenu ovlasti ustrojen u Ministarstvu obrane te obavlja stručne i upravne poslove u području kriminalističkog istraživanja i poslove vojnopolicijskih  evidencija i analitike te zakonitost postupanja Vojne policije.

S druge strane, Pukovnija Vojne policije pristožerna je postrojba Hrvatske vojske ustrojena 1. siječnja 2008. godine i pravna je sljednica svih ratnih postrojbi Vojne policije te ovlastima djelovanja na cijelom području Republike Hrvatske

Razvoj OSRH pred Vojnu policiju postavio je nove zahtjeve i razvoj novih vojnopolicijskih specijalnosti koji zahtijeva stručne ljude, specijalizirane i osposobljene za specifična područja. No ono što je presudno jest da se u svim segmentima svojeg posla vode načelima objektivnosti i pravilima struke osiguravajući visoku razinu sigurnosti osoba i objekata Ministarstva obrane RH i Oružanih snaga  te stranih vojnih i drugih izaslanstava prilikom posjeta Hrvatskoj.

Ustrojbeno Pukovniju Vojne policije danas čini:

Zapovjedništvo Pukovnije Vojne policije

Središte Vojne policije za obuku ”Bojnik Alfred Hill”

Satnija za obuku vodiča i službenih pasa ”Satnik Krešimir Ivošević“ – Dugo Selo

Odjel kriminalističke Vojne policije

Odsjek za protudiverzijsku zaštitu i RTG

Odsjek operativnog dežurstva

Zapovjedna desetina

Satnija za posebne oblike osiguranja

Satnija specijalne Vojne policije

Prva satnija Vojne policije – Zagreb

Druga satnija Vojne policije – Karlovac

Treća satnija Vojne policije – Đakovo

Četvrta satnija Vojne policije – Knin i Zemunik

Peta satnija Vojne policije – Split

Hrvatska vojna policija danas je posebno opremljena i obučena za pružanje potpore Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH u izvršenju namjenskih vojnopolicijskih zadaća u miru i ratu, borbene zadaće u ratu te aktivno sudjelovanje u međunarodnim operacijama potpore miru. Upravo je vod Vojne policije kao prva postrojba OSRH bio 2003. godine upućen  u operaciju potpore miru u  Afganistan.

Po potrebi sudjeluje i u sigurnosnoj potpori MUP-u, stranim vojnim organizacijama i tijelima, te drugim državnim tijelima i agencijama radi uspješnijeg otkrivanja, neutraliziranja ili ograničavanja djelovanja terorističkih skupina, organiziranog kriminala, ilegalne trgovine oružjem, trgovine drogom, nezakonite migracije i trgovine ljudima. 

Specijalnosti roda borbene potpore Vojne policije

Vojna policija svoje zadaće danas odrađuje u nekoliko specijalnosti  i to temeljnoj                

prometnoj, kriminalističkoj  i općoj.                      

Temeljna Vojna policija obavlja poslove zaštite života i osobne sigurnosti pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga i vojne imovine, kao i osobnih prava i sloboda građana. Provodi mjere sigurnosti u vrijeme mobilizacije, te kretanja u području borbenih djelovanja.

Provodi osiguranje područja, nadzor kretanja, zadržavanje i transport ratnih zarobljenika. Sudjeluje u borbi protiv terorizma, provedbi vojnih zakona i propisa, prati stanje stege pripadnika OSRH i poduzima preventivne i represivne mjere u cilju očuvanje reda i mira. Provodi osiguranje visokih stranih vojnih ili civilnih dužnosnika tijekom posjeta MORH-u ili OS RH, brine o sigurnosti stranih vojnih brodova prilikom posjeta našim lukama, osigurava provedbu vojnih vježbi OSRH ili vojnih vježbi u kojima sudjeluju oružane snage stranih zemalja na našem teritoriju te provodi osiguranja vojnih manifestacija.

Također sudjeluje u otklanjanju posljedica izazvanih prirodnim nepogodama, ekološkim ili prometnim nezgodama većih razmjera.

Specijalna Vojna policija su specijalno obučene i posebno opremljene snage Vojne policije ”za brzo djelovanje“ i rješavanje najsloženijih i najzahtjevnijih zadaća poput visokorizičnih ili ”osjetljivih“ uhićenja i privođenja, posebnih pratnji i osiguranja tereta od posebne važnosti, osiguranja visokougroženih ili VIP osoba, zaštite objekata ili sredstava od posebne važnosti, a prema potrebi i kao potpora MUP-u, te u rješavanju svih incidentnih situacija posebno onih u kojima su uključene djelatne vojne osobe.

Osim toga namijenjene su i za borbu protiv diverzantsko-terorističkih skupina, borbeno traganje i spašavanje, spašavanje na vodi te provedbu svih vrsta protudiverzijske i protueksplozijske zaštite.

Osposobljeni su za primjenu svih sredstava prisile (uključujući i nesmrtonosno oružje) i rješavanje najtežih i najdelikatnijih vojnopolicijskih operacija poput smirivanja pobuna, na mjestima teških kršenja javnog reda i mira ili rješavanja talačkih situacija u vojnim objektima.

Djelokrug rada protuterorističkih snaga usmjeren je i na praćenje i proučavanje pojavnih oblika terorizma uz primjenu najučinkovitijih metoda i sredstava za njihovo suzbijanje.

Prometna Vojna policija upravlja i nadzire promet vojnih vozila na cestama, poduzima mjere, radnje i postupke upravljanja i nadzora vojnih vozila u prometu, vozača i drugih vojnih sudionika u cestovnom prometu i na području gdje se nalaze vojne instalacije koje služe potrebama obrane te osigurava nesmetano kretanje vojnih postrojbi na cestama. Nadzor vojnog prometa na cesti pripadnici Vojne policije provode samostalno ili u suradnji s MUP-om, u suradnji s pripadnicima stranih vojnih policija u međunarodnim mirovnim operacijama  i drugim nadležnim tijelima.

Kriminalistička Vojna policija razvija kriminalističke taktike i metodike postupanja u istraživanju kaznenih djela, provodi operativne i kriminalističke obrade i radnje na rasvjetljavanju najsloženijih oblika kaznenih djela. Zadaće iz svojeg djelokruga obavlja samostalno ili u koordinaciji s drugim srodnim službama i institucijama u okviru MORH-a i OS RH, djelatnicima MUP-a RH, Ministarstva pravosuđa, Državnim odvjetništvom, sudovima svih razina i drugim sigurnosnim čimbenicima.

Djelatnici Opće Vojne policije ovisno o dužnosti, prate i proučavaju svjetske trendove razvoja policijske doktrine i taktike postupanja iz funkcionalnog područja te se brinu za njihovu ugradnju u programe obuke i izobrazbe. Nositelji su razvoja taktičkih i operativnih postupaka i procedura postupanja pripadnika Vojne policije te nadziru provedbu organizacije i izvršenja zadaća.

U obučnim aktivnostima, razvoju sposobnosti i provedbi operativnih zadaća Vojna policija usko surađuje u zemlji s Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom pravosuđa, Ministarstvom financija i carinom, Veterinarskim fakultetom u Zagrebu te Hrvatskim kinološkim savezom.

Na međunarodnom planu značajne su aktivnosti provedba preduputne obuke za Školu vojne policije Afganistanske narodne armije. Uz to proveli su i obuku iračkih snaga sigurnosti za obuku službenih pasa za detekciju eksploziva, jednako tako i  za oružane snage Države Katar u osiguranju štićenih osoba, rukovanju vatrenim oružjem te osiguranju osoba, zrakoplova i brodova.

Vojna policija sudjeluje i u ispunjavanju obveza preuzetih u sklopu NATO-a i Zajedničke sigurnosne i obrambene politike Europske unije. Među njima treba izdvojiti sudjelovanje u sklopu Operacije ISAF te Odlučne potpore kao i Školi vojne policije u Afganistanu, misijama UN-a, snagama brzog odgovora, snagama ojačane prednje prisutnosti u Litvi i Poljskoj te NATO-ovoj multinacionalnoj vojno-policijskoj postrojbi zajedno s Češkom, Poljskom i Slovačkom.

Na tragu postignutog, Vojna policija nastavit će s razvojem, modernizacijom i opremanjem, a u susret predstojećim zadaćama i izazovima.

Podijeli