Home / naslovnica / Novim prijedlogom zakona o obrani bitno se mijenjaju i proširuju ovlasti pripadnika Vojne policije

Novim prijedlogom zakona o obrani bitno se mijenjaju i proširuju ovlasti pripadnika Vojne policije

Novim prijedlogom zakona o obrani bitno se mijenjaju i proširuju ovlasti pripadnika Vojne policije

 

 PRIJEDLOG ZAKONA O OBRANI

Zagreb, 18. prosinca 2012.

 

Predloženim Zakonom o obrani razrađuju se određena područja iz nadležnosti Oružanih snaga Republike Hrvatske na koja upućuju posebni zakoni, kao što je nadležnost ovlaštenih službenih osoba vojne policije, nadležnost u području vojnog zračnog i pomorskog prometa, kao i poslovi koji se odnose na vojno graditeljstvo i prostorno uređenje u vojnim lokacijama.

 

VOJNOPOLICIJSKI POSLOVI

 Članak 107.

 (1) U Ministarstvu obrane i Oružanim snagama ustrojava se vojna policija sa zadaćom obavljanja vojnopolicijskih poslova u Ministarstvu obrane i Oružanim

snagama.

(2) Vojnopolicijske poslove pripadnici vojne policije obavljaju u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje kazneni i prekršajni postupak te drugim zakonima i podzakonskim propisima.

(3) Vojnopolicijske ovlasti u smislu ovoga Zakona primjenjuju ovlaštene službene osobe vojne policije.

(4) Vojnopolicijski poslovi i ovlasti propisuju se pravilnikom koji donosi ministar obrane uz suglasnost Predsjednika Republike.

 Članak 108.

 

(1) Vojna policija u obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštena je postupati

prema:

1. vojnim osobama u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama

2. državnim službenicima i namještenicima u službi u Oružanim snagama

3. državnim službenicima i namještenicima u službi u Ministarstvu obrane u svezi s poslovima iz djelokruga rada Ministarstva obrane i Oružanih snaga

4. civilnim osobama koje se nalaze u vojnim lokacijama

5. civilnim osobama u bijegu izvan prostora vojne lokacije, a koje su zatečene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojne lokacije

6. civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se te štićene osobe nalaze.

(2) O postupanju prema civilnim osobama iz stavka 1. podstavaka 4., 5. i 6. ovoga članka vojna policija dužna je odmah izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

 Članak 109.

 (1) U obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštene službene osobe Vojne policije imaju sljedeće ovlasti:

 

1. prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka

2. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

3. prikupljanje obavijesti

4. pozivanje

5. dovođenje i privođenje

6. traganje za osobama i predmetima

7. privremeno ograničenje slobode kretanja

8. davanje upozorenja i naredbi

9. privremeno oduzimanje i čuvanje predmeta

10. zaprimanje prijava, podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava i izvješća te stegovnih prijava

11. osiguranje mjesta događaja

12. provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata

13. poligrafsko ispitivanje

14. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije

15. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

16. fotografiranje i snimanje

17. prikrivene vojno policijske radnje

18. uporaba sredstava prisile

19. zaštiti žrtava kaznenih djela i drugih osoba

20. zadržavanje

21. zaštita štićenih osoba, objekata i prostora.

 (2) U slučaju rata i stanja neposredne ugroženosti uz primjenu ovlasti iz stavka 1.ovoga članka ovlaštena službena osoba vojne policije ima ovlast i uporabe tuđeg

prijevoznog sredstva i elektroničkog komunikacijskog uređaja.

(3) Ovlaštena službena osoba vojne policije provodi dokazne radnje u smislu Zakona o kaznenom postupku, ako je imenovana istražiteljem.

(4) Istražitelja iz stavka 3. ovoga članka imenuje odlukom ministar obrane ili osoba koju on ovlasti uz prethodno mišljenje Glavnog državnog odvjetnika Republike

Hrvatske.

Uz članak 107. propisuje se da se u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske ustrojava vojna policija sa zadaćom obavljanja vojnopolicijskih poslova u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske. Vojnopolicijske poslove pripadnici vojne policije obavljaju u skladu sa zakonima i podzakonskim propisima kojima se uređuje kazneni i prekršajni postupak te drugim zakonima i podzakonskim propisima. Vojnopolicijske ovlasti u smislu Zakona o obrani primjenjuju ovlaštene službene osobe vojne policije.

Uz članak 108. propisuje se postupanje vojne policije. Vojna policija u obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštena je postupati prema vojnim osobama u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske; državnim službenicima i namještenicima u službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske; državnim službenicima i namještenicima u službi u Ministarstvu obrane u svezi s poslovima iz djelokruga rada Ministarstva obrane i Oružanih snaga Republike Hrvatske; civilnim osobama koje se nalaze u vojnim lokacijama; civilnim osobama u bijegu izvan prostora vojne lokacije, a koje su zatečene u izvršenju ili pokušaju izvršenja kaznenog djela na prostoru vojne lokacije; civilnim osobama koje se nalaze izvan vojnih lokacija u provedbi mjera i radnji zaštite štićenih osoba u objektima i prostorima gdje se te štićene osobe nalaze. O postupanju prema civilnim osobama vojna policija dužna je odmah izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.

Uz članak 109. propisuju se ovlasti vojne policije. U obavljanju vojnopolicijskih poslova ovlaštene službene osobe vojne policije imaju ovlasti: prikupljanje, procjena, pohrana, obrada i korištenje podataka; provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta; prikupljanje obavijesti; pozivanje; dovođenje i privođenje; traganje za osobama i predmetima; privremeno ograničenje slobode kretanja; davanje upozorenja i naredbi; privremeno oduzimanje i čuvanje predmeta; zaprimanje prijava, podnošenje prekršajnih i kaznenih prijava i izvješća te stegovnih prijava; osiguranje mjesta događaja; provjera uspostavljanja komunikacijskih kontakata; poligrafsko ispitivanje; pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije; pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava; fotografiranje i snimanje; prikrivene vojno policijske radnje; uporaba sredstava prisile; zaštiti žrtava kaznenih djela i drugih osoba; zadržavanje i zaštitu štićenih osoba, objekata i prostora. U slučaju rata i stanja neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske uz primjenu ovlasti ovlaštena službena osoba vojne policije ima ovlast i uporabe tuđeg prijevoznog sredstva i elektroničkog komunikacijskog uređaja. Ovlaštena službena osoba vojne policije provodi dokazne radnje u smislu Zakona o kaznenom postupku, ako je imenovana istražiteljem. Istražitelja imenuje ministar obrane ili osoba koju on ovlasti uz prethodno mišljenje Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske.

 

PRIJEDLOG ZAKONA O SLUŽBI U

ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE


Obveze i ovlasti ovlaštenih službenih osoba vojne policije

 Članak 171.

 

(1) Ovlaštene službene osobe vojne policije provode kriminalističko istraživanje nad pripadnicima Oružanih snaga kad postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti te provode radnje za pokretanje prekršajnog postupka.

(2) Pri obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka ovlaštene službene osobe vojne policije postupaju u okviru prava i dužnosti prema Zakonu o kaznenom

postupku, Prekršajnom zakonu i drugim propisima.

 Pokretanje i vođenje stegovnog postupka

Članak 185.

 

(1) Ovlaštena tijela pokreću i vode stegovni postupak po službenoj dužnosti.

(2) Stegovni postupak zbog stegovne pogreške pokreće se donošenjem zaključka i vodi nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine.

(3) Stegovni postupak zbog stegovnog prijestupa pokreću podnošenjem stegovne prijave nadređene osobe na dužnosti zapovjednika bojne, njoj ravne ili više

razine i ovlaštene službene osobe Vojne policije, a vodi nadležni vojnostegovni sud.

(4) Svi su dužni prijaviti kršenja vojne stege o kojima imaju saznanja. Osobe koje nisu ovlaštene za pokretanje stegovnog postupka inicirat će njegovo pokretanje putem Vojne policije.

(5) Na temelju činjenica utvrđenih u vojnostegovnom postupku nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije, njoj ravne ili više razine odnosno

vojnostegovni sud donosi rješenje o stegovnoj odgovornosti i stegovnoj sankciji.

(6) Protiv rješenja donesenih u vojnostegovnom postupku dopuštena je žalba Višem vojnostegovnom sudu u roku od 15 dana od dana primitka.

(7) Stranke se po objavi rješenja vojnostegovnog suda mogu odreći prava na žalbu.

(8) Ako su se obje stranke nakon objave odluke odrekle prava na žalbu, pisano izrađeno rješenje ne mora sadržavati obrazloženje.

(9) Protiv rješenja Višega vojnostegovnog suda može se pokrenuti upravni spor pred sudom nadležnim za upravne sporove.

(10) Osoba protiv koje se vodi stegovni postupak ima pravo braniti se sama ili uz stručnu pomoć branitelja.

Uz članak 171. dana je ovlast službenim osobama vojne policije za postupanje u slučajevima postojanja osnovane sumnje u počinjenje kaznenog djela, kao i za slučaj prekršaja. Navedeni su postupovni propisi za vršenje tih poslova.

vp_1

Podijeli

Pogledajte još...

Pripadnici tima VP sudjelovali u provedbi bojevog gađanja multinacionalne vojne policije

Pripadnici tima vojne policije sudjelovali su u provedbi bojevog gađanja multinacijonalne vojne policije na vojnom …